Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Rozvoj péče prava
Menu

O PROJEKTU

 

Základním cílem Projektu je rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, podpora přesunu péče zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (tzv. komunitní péče) a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb.
Obsahem projektu jsou tyto aktivity:

  1. Mapování
  2. Tvorba koncepce péče
  3. Tvorba modelu a zahájení činnosti sociálních služeb
  4. Vzdělávání a stáže
  5. Informační a destigmatizační kampaň
  6. Komunitní plánování – podpůrné pracovní skupiny

1. Mapování
 

První fází projektu je zmapování stávajících služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Fáze mapování bude probíhat od ledna do září 2010.

 

V rámci projektu budou zmapovány potřeby a podmínky života osob s duševním onemocněním a poskytovatelů služeb těmto osobám určeným. Na základě výsledků získaných v rámci šetření bude vytvořena situační analýza, v rámci které dojde také ke srovnání stavu péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji, v České republice a v zahraničí a vztahu vnějšího prostředí k těmto osobám. Výsledky srovnání budou podkladem při plánování péče v dalších krocích projektu.

 

Součástí této aktivity bude Mapování potřeb osob s duševním onemocněním, v rámci kterého budou probíhat šetření formou dotazníků a hloubkových diskusí s odborníky a s uživateli, jejichž cílem bude ověření a zpřesnění výsledků pilotního šetření potřeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Současný stav sociálních služeb, poskytujících péči osobám s duševním onemocněním (jejich množství a kvalitu) bude současně zjišťován z různých zdrojů (ročenky, výroční zprávy, osobní návštěvy zařízení atd.) a bude srovnáván s doporučeními ze strategických dokumentů.

 

Další částí aktivity mapování bude Mapování stavu poskytování komunitní péče o specifické cílové skupiny užívající návykové látky. Stav sociálních služeb, poskytujících péči skupině lidí užívající návykové látky bude zjišťován pomocí analýzy předchozích prací „Projekt mapování užívání návykových látek v Karlovarském kraji (2009-2010)“, který realizuje Sdružení SCAN pro Karlovarsky kraj a za využití předchozí zkušenosti s podobnou studií pro Středočeský kraj (Občanské sdružení SCAN, 2007, 2008) a za využití výsledků dotazníkového šetření právě probíhajícího projektu, analýzy krajské strategie a akčního plánu v oblasti protidrogové politiky a za využití dokumentů na národní úrovni (Koncepce ambulantní adiktologické péče, Národní strategie a Akčního plánu atd.). Analýza bude zjišťovat kompatibilitu se zdravotními službami a rovněž širším rámcem komunitní sociální péče a propojenost s vytvářenou koncepcí ambulantní zdravotní a zdravotně-sociální péče o osoby užívající návykové látky, která vzniká od roku 2008.

 

Třetí fází aktivity bude Mapování podmínek života duševně nemocných v Karlovarském kraji (výzkum INDIGO). Jedná se o výzkum na vzorku osob s duševním nemocněním z Karlovarského kraje. Tématem bude mapování podmínek života duševně nemocných a konkrétních dopadů stigmatizace a diskriminace ve společnosti, v Karlovarském kraji.

 

Výsledkem aktivity bude Vytvoření situační analýzy. Situační analýza bude obsahovat zmapování dosavadních zahraničních a českých koncepčních prací (mezinárodní strategické dokumenty, Koncepce psychiatrické péče, Standardy kvality sociálních služeb, Pilotní modely péče (Praha, kraj Vysočina, Pardubický kraj, plány Karlovarského kraje, a další). Dále v ní bude zmapován současný stav služeb a jejich regionální zdroje. Ve zprávě budou obsaženy rovněž výsledky výzkumu zaměřeného na zjišťování podmínek života osob s duševním onemocněním v Karlovarském kraji a mapování dopadů stigmatizace a diskriminace. Na závěr bude obsahovat doporučení vzhledem k tvorbě koncepce péče a destigmatizační kampani. Na situační analýze bude pracovat pracovní skupina, odborní konzultanti a bude konzultována se zástupci všech relevantních skupin: kraj, zástupci měst (zadavatelé), zdravotní služby, uživatelé, poskytovatelé.

Home O projektu Realizator Dodavatel Subdodavatelé Kontakty Akce Dokumenty CMHCD Mediální partneři