Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Rozvoj péče prava
Menu

O PROJEKTU

 

Základním cílem Projektu je rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, podpora přesunu péče zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (tzv. komunitní péče) a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb.
Obsahem projektu jsou tyto aktivity:

  1. Mapování
  2. Tvorba koncepce péče
  3. Tvorba modelu a zahájení činnosti sociálních služeb
  4. Vzdělávání a stáže
  5. Informační a destigmatizační kampaň
  6. Komunitní plánování – podpůrné pracovní skupiny

3. Tvorba modelu a podpora zahájení činnosti sociálních služeb
 

Na základě detailního mapování potřeb cílové skupiny, existujících služeb a jejich rozvojového potenciálu bude pro území okresu Karlovy Vary zpracován teoretický model sociálních služeb.

 

Model služeb bude navržen tak, aby služby pro osoby s duševním onemocněním pokrývaly komplexně oblasti potřeb cílové skupiny (tj. zajištění sociálních kontaktů, strukturace času, pracovní rehabilitaci a pomoc při zapojení do práce, podporu v samostatném bydlení a životě v komunitě, popř. chráněné bydlení). Standardně tyto potřeby pokrývají služby samostatného bydlení, terénní programy, sociální rehabilitace a sociálně-terapeutické dílny. Úzká spolupráce jednotlivých poskytovatelů služeb bude zprostředkována týmem případového vedení, který umožní individuální plánování a zajištění potřebných sociálních služeb a efektivní komunikaci sociálních služeb se systémem zdravotní péče pro danou cílovou skupinu.

 

K jednotlivým službám pilotního modelu bude zpracována detailní písemná dokumentace (pracovní metodiky, personální zajištění, přehled vstupního a průběžného vzdělávání pro jednotlivé pracovní pozice, systém supervize, systém hodnocení efektivity služby). Písemné materiály budou distribuovány poskytovatelům sociálních služeb v regionu a v obecnější podobě také širší veřejnosti. Teoretický model bude prezentován na seminářích pro zadavatele, poskytovatele i uživatele péče. Na semináře budou také přizváni zkušení pracovníci obdobných služeb z regionů, kde již existuje alespoň zčásti koordinovaný systém služeb pro osoby s duševním onemocněním (Pardubice, Mladá Boleslav, Praha, Ostrava). V průběhu posledních šesti měsíců projektu bude podpořeno otevření dvou sociálních služeb. Předběžně se jeví akutní potřeba zejména v oblasti bydlení a služba zajišťující trávení volného času, popř. pracovní rehabilitaci.

 

Bude pronajata a vybavena kancelář (2-3 místnosti) jako základ pro týmovou práci a budou vybráni 4 pracovníci sociálních služeb. Dva pracovníci jsou zamýšleni pro službu bydlení a dva pro založení týmu a pokrytí služby pro volný čas, popř. rehabilitaci. Tito zájemci budou zaměstnáni žadatelem na dobu 5-6 měsíců, zařazeni do vzdělávacího programu, rovněž zařazeni do týmu připravujícího projektové žádosti na nové služby a bude jim umožněna stáž v obdobných, již zavedených službách v ČR. V této fázi budou zpracovány žádosti na provoz nově vzniklých služeb a bude vytipována již existující organizace nebo bude vytvořena nová organizace, která se stane poskytovatelem nově vytvořených sociálních služeb. Připravené služby budou zaregistrovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb.

Home O projektu Realizator Dodavatel Subdodavatelé Kontakty Akce Dokumenty CMHCD Mediální partneři