Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Rozvoj péče prava
Menu

O PROJEKTU

 

Základním cílem Projektu je rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, podpora přesunu péče zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (tzv. komunitní péče) a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb.
Obsahem projektu jsou tyto aktivity:

  1. Mapování
  2. Tvorba koncepce péče
  3. Tvorba modelu a zahájení činnosti sociálních služeb
  4. Vzdělávání a stáže
  5. Informační a destigmatizační kampaň
  6. Komunitní plánování – podpůrné pracovní skupiny

4. Vzdělávání a stáže

 

Po celou dobu trvání projektu, tedy od ledna 2010 do listopadu 2011, bude kontinuálně probíhat aktivita Vzdělávání. V rámci této aktivity proběhne řada vzdělávacích kurzů zaměřených na problematiku péče o osoby s duševním onemocněním, zahraničních stáží a mezinárodní konference sociální psychiatrie, která se bude konat v Karlových Varech.

 

V rámci projektu bude zajištěno vzdělávání pro zaměstnance krajských a obecních úřadů Karlovarského kraje, sociální pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí, sociální pracovníky zajišťující agendu příspěvků na péči, veřejné opatrovníky, poskytovatele sociálních služeb a pracovníky v sociálních službách. Vzdělávání bude zaměřeno na psychosociální rehabilitaci osob s duševním onemocněním, na způsob komunikace s těmito osobami, na zásady teamové spolupráce při podpoře těchto osob a multidisciplinární přístup k nim. Cílem těchto vzdělávacích akcí je prohloubit znalosti pracovníků, kteří přichází do styku s osobami s duševním onemocněním na všech úrovních péče. Stěžejní kurzy jsou akreditovány MPSV, školeny odborníky, kteří mají hluboké praktické zkušenosti v dané oblasti a budou vedeny převážně interaktivní formou s důrazem na praktické dovednosti a potřeby účastníků kurzů tak, aby postihly problémy, se kterými se potýkají na denní bázi ve své profesi. V rámci vzdělávání proběhnou v letošním roce následující kurzy:

 

Harmonogram vzdělávání na rok 2010
Název kurzu Počet hodin Monit. indikátor / osob Kapacita kurzu Akreditace Vyučující Termín na rok 2010 - 1.cyklus Termín na rok 2010 - 2.cyklus
Opatrovnictví u duševně nemocných klientů 8 10 7 až 10 ne Mgr. Petra Zadražilová, Mgr. Marie Lukasová MUDr. Jan Stuchlík 8.6. x
Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích 20 20 12 až 15 ano MUDr. Jan Stuchlík 9. - 11.6. x
Základy psychosocilální rehabilitace 26 48 12 až 15 ano PhDr. Václava Probstová, MUDr. Zuzana Foitová, MUDr. Jan Stuchlík, MUDr. Ondřej Pěč

8. - 9.9.

a 21.9.

10. - 11.11.

a 30.11.

Práce s rodinami lidí s duševním onemocněním 15 x 10 až 15 ano Mgr. Barbora Wenigová, Bc. Marek Fiala 12. - 13.10.

2011

leden

Systém péče o duševně nemocné v Karlovarském kraji 4 30 30 ne Mgr. Barbora Wenigová, MUDr. Ondřej Pěč 10.11. 14:30 x
Práce s rodinou v obtížné životní situaci I. 50 30 15 až 23 ano Věra Bechyňová, DiS., Mgr. Marta Konvičková 1. – 2. 4. 22. – 23. 4. 20. – 21. 5. 17. – 18. 6. x
Případové konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení ohrožených rodin s dětmi 30 30 15 až 23 ano Věra Bechyňová, DiS., Mgr. Marta Konvičková

23. 9.

21. 10.

25. 11

x

 

 

O jednotlivých kurzech budeme vždy s dostatečným předstihem informovat na těchto stránkách.

 

Další aktivitou v rámci vzdělávání je příprava nástrojů pro hodnocení efektivity rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním CAN a HoNOS. Důvodem zařazení této aktivity do projektu je, že na základě zpracovávání situační analýzy a přehledů odborné literatury bylo zjištěno, že obdobné sociální služby v rozvinutých zemích, jako jsou plánovány v projektu, spadají do tzv. „evidence-based“ postupů, jejichž součástí je i průběžné vyhodnocování efektivity. Pracovníci nově vytvářených služeb a další relevantní účastníci procesu potřebují být vzděláváni v metodách hodnocení efektivity sociálních služeb. Pokud by nové vznikající služby nebyly současně odborně vyhodnocovány, mohlo by dojít k riziku neefektivního využití finančních prostředků vynaložených do vznikajících postupů a metodik v těchto službách.

 

V rámci nástroje CAN-C Camberwell Assessment of Need – klinická verze je plánován dotisk manuálů a proškolení pracovníků sociálních a navazujících služeb v užívání tohoto nástroje. V rámci nástroje HoNOS, proběhne jeho adaptace na podmínky českého prostředí a pilotní ověření ve službách. Bude vytvořen dotazník spokojenosti se službami, u kterého bude provedeno ověřování validity a reliability a pilotní testování ve službách. I zde je plánován úvodní kurz v užívání nástroje HoNOS.

 

Stáže budou rozděleny na dvě části. V prvním roce projektu pojede 14 osob. Cílovou destinací bude Holandsko. Cílem stáže bude poznat systém služeb v místě dobré praxe. Mezi stážisty budou zástupci z řad poskytovatelů sociálních služeb, úřadů Karlovarského kraje i uživatelů sociálních služeb. Získanou zkušenost stážisti použijí pro zkvalitnění stávajících služeb pro osoby s duševním onemocněním a pro plánování sociálních služeb na území Karlovarského kraje.

 

V druhém roce pojede 7 osob, mezi nimiž budou vybraní zaměstnanci nově vznikajících služeb. Cílem stáže bude poznat detailněji obsah konkrétních sociálních služeb v zahraničí. Pozornost bude zaměřena na strukturu a kvalitu poskytovaných služeb, vzdělávání zaměstnanců, měření efektivity služby a Public Relation dovednosti. Poznatky z chodu služby použijí při vzniku a rozvoji obdobné služby v Karlových Varech.

 

V rámci stáží připraví odborník z Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví s pomocí stážistů návrh Metodického manuálu stáží s cílem využít zahraničních zkušeností co nejefektivněji. Manuál bude sloužit jako metodický průvodce pro účastníky stáží, podle kterého budou aktivně zaznamenávat a vyhodnocovat svou stáž a zároveň bude sloužit pracovištím, která stáže poskytují. Manuál bude po stážích doplněn a dotvořen a po ukončení projektu poskytnut i dalším organizacím jako metodický materiál pro realizaci stáží.

 

Na závěr této aktivity bude vydán sborník stáží. Sborník bude obsahovat ve zkrácené verzi:

  • Přednášky o systémech péče v navštívené zemi
  • Srovnání systémů péče s Českou republikou, z hledisek: struktura péče, legislativa, strategické dokumenty, destigmatizační aktivity, vztah uživatel - odborník, systém, rehabilitace a psychoterapie, práce s rodinou
  • Souhrn zkušeností ze stáží v zahraničí
  • Možnosti implementace zkušeností z dobré praxe v karlovarském regionu

 

Na podzim roku 2010 bude uspořádána celostátní Konference sociální psychiatrie zaměřená na výměnu zkušeností a aktuálních informací z oblasti sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním. Konference bude uspořádána v Karlových Varech a bude na ní prezentován projekt rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji, zkušenosti se sociálními službami v dalších regionech, role sociálních služeb v procesu zotavení, současná politika rozvoje sociální psychiatrické péče o duševně nemocné. Přizváni budou zahraniční hosté.

 

Konference bude pořádána ve spolupráci s Karlovarským krajem pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného. Spolupořadatelem bude kancelář WHO v ČR a Psychiatrická společnost ČLS JEP. Konference bude dvoudenní.

 

Home O projektu Realizator Dodavatel Subdodavatelé Kontakty Akce Dokumenty CMHCD Mediální partneři